Uchwała Nr 256/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy”

Uchwała Nr 256/XLIV/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy”

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

1. Zmienić zakres wykonywania programu inwestycyjnego p.n. „Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” poprzez:
- zwiększenie w 2010 r. zakresu wykonywania programu w zadaniu „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Dzikowie” o roboty dodatkowe  polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej, daszków nad drzwiami wejściowymi, wydłużeniu podjazdów dla niepełnosprawnych w łączniku i na zewnątrz budynku, zamianę okien na dodatkowe drzwi zewnętrzne w łączniku, wykonanie dodatkowych schodów oraz zamianę zwykłych barierek metalowych na chromowane – 100.000 zł
- zwiększenie w 2010 roku a zmniejszenie w 2011 r. zakresu wykonywania programu w zadaniu „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Dzikowie”- zakup wyposażenia technologicznego o kwotę 268.200 zł
2. W związku ze zmianą zakresu wykonania programu inwestycyjnego p.n. „Rozwój edukacyjny  i sportowy Gminy” zmniejsza się limity wydatków w tym programie o kwotę 268.200 zł oraz zwiększa się limity wydatków o kwotę 368.200 zł, w tym:
- w roku 2010 zwiększa się limity wydatków o kwotę 368.200 zł
- w roku 2011 zmniejsza się limity wydatków o kwotę 268.200 zł
Łączne nakłady finansowe na program ulegają zwiększeniu o kwotę 100.000 zł.
3. Wykaz zawierający limity wydatków na realizację programu inwestycyjnego p.n. „Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” po wprowadzonych zmianach zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 256/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2011 10:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż