Uchwała Nr 257/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. "Dostępna gmina"

Uchwała Nr 257/XLIV/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Dostępna gmina”

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

1. Zmienić zakres wykonywania programu inwestycyjnego p.n. „Dostępna gmina” w 2010 roku poprzez:
- zmniejszenie wydatków  w związku z rozstrzygnięciem przetargu w zadaniu „Remont odcinka drogi gminnej nr 1 0 5263 R Nowy Dzików – Ułazów  w km 3+390- 4+414,40”  o kwotę 170.000 zł
2. W związku ze zmianą zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. „Dostępna gmina” zmniejsza się limity wydatków tym programie w 2010 roku o kwotę 170.000 zł 
3. Łączne nakłady finansowe na program ulegają zmniejszeniu o kwotę 170.000 zł.
4. Wykaz zawierający limity wydatków na realizację programu inwestycyjnego p.n.„Dostępna gmina” po wprowadzonych zmianach zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 257/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. "Dostępna gmina"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2011 10:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż