Uchwała Nr 259/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary...

Uchwała Nr 259/XLIV/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną”

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

1. Zmienić zakres wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną” w 2010 roku w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego poprzez:
- zwiększenie wydatków w zadaniu “Modernizacja kotłowni w GOK w Starym Dzikowie wraz z budową przyłączy” o kwotę 50.000 zł
- zmniejszenie wydatków w zadaniu „Wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian w GOK w Starym Dzikowie z montażem kolektorów słonecznych z osprzętem” o kwotę 230.000 zł
- zmniejszenie wydatków w zadaniu „Wymiana okien i docieplenie ścian w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie” o kwotę  140.000 zł
2. Zmienić zakres wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “ Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną” w 2011 roku w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego poprzez:
- zmniejszenie wydatków w zadaniu „Wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian w starym budynku szkoły w Starym Dzikowie” o kwotę 405.000 zł
3. W związku ze zmianą zakresu wykonania programu  inwestycyjnego p.n. “ Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną” zmniejsza się limity wydatków w tym programie o kwotę 775.000 zł oraz zwiększa się limity wydatków w tym programie o kwotę 50.000 zł, w tym:
- w roku 2010 zmniejsza się limity wydatków o kwotę 370.000 zł oraz zwiększa się limity wydatków o kwotę 50.000 zł
- w roku 2011 zmniejsza się limity wydatków o kwotę 405.000 zł
Łączne nakłady finansowe na program ulegają zmniejszeniu o kwotę 725 000 zł.
4.Wykaz zawierający limity wydatków na realizację programu inwestycyjnego p.n.  „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną” w latach 2010-2012 po wprowadzonych zmianach zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 259/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2011 10:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż