Uchwała Nr 260/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok

Uchwała Nr 260/XLIV/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 września 2010 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 499.591  zł z następujących źródeł:
a) dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali sportowej w Starym Dzikowie – 200.000 zł
b) dotacja na dofinansowanie realizacji zadania „Remont odcinka drogi gminnej nr 105263R Nowy Dzików
- Ułazów w km 3+390 – 4+414,40” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – 22.600 zł
c) zwrot z  GOK w Starym Dzikowie kwoty stanowiącej równowartość refundacji poniesionych wydatków w ramach PROW,  na które instytucja kultury otrzymała dotację z budżetu Gminy – 275.112 zł
d) wpływy ze zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie otrzymanych w latach poprzednich – 1.324 zł
e) wpływy z odsetek od zwracanych świadczeń rodzinnych nienależnie otrzymanych w latach poprzednich – 555 zł
2. Zmniejsza  się dochody budżetu o kwotę 16.990 zł z następujących źródeł:
a) środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania „Odnowa centrum wsi Cewków”– 16.990 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 702.605 zł z przeznaczeniem na:
a) wpłatę na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 5.000 zł
b) opłatę za korzystanie ze środowiska – 4.214 zł
c) pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na wykonanie poboczy przy drodze powiatowej Cewków - Cieszanów – 50.000 zł
d) realizacje zadania pn „Remont odcinka drogi gminnej nr 105263R Nowy Dzików - Ułazów w km 3+390 – 4+414,40” – 22.600 zł
e) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie lub o dzieło w rozdziale 60078  - 3.500 zł
f) udział krajowy w realizacji zadania „Odnowa centrum wsi Cewków” – 16.990 zł
g) wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 7.000 zł
h) odpis na ZFŚS – 3.500 zł
i) zakup paliwa, części samochodowych dla jednostek OSP – 3.000 zł
j) zakup wyposażenia i roboty dodatkowe przy sali sportowej w Starym Dzikowie – 368.200 zł
k) opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 1.879 zł
l) zakup urządzeń kuchennych dla Zespołu Szkół w Cewkowie – 6.200 zł
m) wyprawkę szkolną dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i II gimnazjum – 3.522 zł
n) modernizację kotłowni w GOK w Starym Dzikowie wraz z budowa przyłączy – 50.000 zł
o) budowę boiska wielofunkcyjnego w Cewkowie – 157.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.089.290 zł przeznaczone na:
a) zadanie pn. „Remont odcinka drogi gminnej nr 105263R Nowy Dzików - Ułazów w km 3+390 – 4+414,40” – 192.600 zł
b) zadanie pn. „Odnowa centrum wsi Cewków” – 16.990 zł
c) zadanie pn. „Wymiana okien i docieplenie ścian w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie – 140.000 zł
d) zasiłki celowe w ramach dożywiania - 6.200 zł
e) zadanie pn. „Zagospodarowanie osadów ściekowych” – 350.000 zł
f) zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowym Dzikowie” – 150.000 zł
g) odpis na ZFŚS – 3.500 zł
h) zadanie pn. „Wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian w GOK w Starym Dzikowie z montażem kolektorów słonecznych z osprzętem” – 230.000 zł
3. Szczegółowe kwoty  zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 869.286 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z długoterminowych kredytów i pożyczek pomniejszone o kwotę 869.286 zł.
3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 869.286 zł, z tego:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 869.286 zł
4. Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  o kwotę 869.286 zł, z tego:
- na finansowanie planowanego deficytu o kwotę 869.286 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 260/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2011 10:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż