Uchwała Nr 261/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr 261/XLIV/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości położone na terenie gminy Stary Dzików na rzecz Powiatu Lubaczowskiego.

§ 2

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 261/XLIV/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 września 2010 r.

Lp

Nr działki

Pow. (ha)

Położenie 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

1.

1410/21

0,0190

w. Stary Dzików

teren zabudowy zagrodowej

2.

cz. 2926/3

0,02

w. Cewków

teren zabudowy zagrodowej

3.

cz. 784

0,02

w. Ułazów 

teren zabudowy zagrodowej

4.

cz. 1048/5

0,02

w. Moszczanica

teren zabudowy zagrodowej

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 261/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2011 10:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż