Uchwała Nr 262/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Moszczanica w Gminie Stary Dzików

Uchwała Nr 262/XLIV/2010
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 22 września 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Moszczanica w Gminie Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze późn. zm.), w związku z § 10 ust. 2, pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220), Rada Gminy Stary Dzików uchwala co następuje:

§ 1

W „Planie Odnowy Miejscowości Moszczanica na lata 2010-2015” zatwierdzonym uchwałą Nr 237/XLI/2010 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 21 kwietnia 2010r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule „Plan Odnowy Miejscowości Moszczanica na lata 2010-2015” wydłużono  okres realizacji zadań zawartych w Planie Odnowy Miejscowości w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w punkcie 5.5 „Działania na rzecz odnowy Moszczanicy” dodano punkt 7 oraz matryce logiczne w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3) dodano punkt 5.6 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 262/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Moszczanica w Gminie Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2011 10:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż