Uchwała Nr 266/XLV/2010 z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pod nazwą: "Remont drogi powiatowej nr 1553R na odcinku od granicy Gminy Oleszyce do...

Uchwała Nr 266/XLV/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 13 października 2010 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pod nazwą: "Remont drogi powiatowej nr 1553R na odcinku od granicy Gminy Oleszyce do skrzyżowania z ulicą Kustronia w Starym Dzikowie" realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Celem realizacji zadania "Remont drogi powiatowej nr 1553R na odcinku od granicy Gminy Oleszyce do skrzyżowania z ulicą Kustronia w Starym Dzikowie" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" Rada Gminy Stary Dzików zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych stanowiących udział własny w wysokości 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) w budżecie Gminy Stary Dzików na 2011 rok.

§ 2

Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną zabezpieczone w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe i w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 266/XLV/2010 z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pod nazwą: "Remont drogi powiatowej nr 1553R na odcinku od granicy Gminy Oleszyce do...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2011 11:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż