Uchwała Nr 270/XLVI/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/XLIII/2010 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stary Dzików do...

Uchwała Nr 270/XLVI/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/XLIII/2010 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stary Dzików do podejmowania i wykonywania w imieniu Gminy Stary Dzików czynności związanych z realizacją Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" dofinansowywanego w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 247/XLIII/2010 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stary Dzików do podejmowania i wykonywania w imieniu Gminy Stary Dzików czynności związanych z realizacją Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" dofinansowywanego w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" wprowadza się następujące zmiany:

1. skreśla się § 3

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 270/XLVI/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/XLIII/2010 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stary Dzików do...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2011 13:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż