Uchwała Nr 271/XLVI/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010, związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu PSeAP - Podkarpacki...

Uchwała Nr 271/XLVI/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010, związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Uchwała Nr 270/XLVI/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/XLIII/2010 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stary Dzików do podejmowania i wykonywania w imieniu Gminy Stary Dzików czynności związanych z realizacją Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" dofinansowywanego w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Stary Dzików zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2010, związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w wysokości:
- na rok 2011 - 45.851 zł
- na rok 2012 - 4.621 zł

§ 2

Spłata zobowiązań dotyczących wyżej wymienionego zadania nastąpi w latach:
- 2011 - 45.851 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100)
- 2012 - 4.621 zł (słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych 00/100)

§ 3

Zobowiązanie określone w § 2 zostanie pokryte z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych ujętych w budżecie Gminy Stary Dzików odpowiednio w roku 2011 i 2012.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 271/XLVI/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010, związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu PSeAP - Podkarpacki...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2011 13:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż