Uchwała Nr 272/XLVI/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok

Uchwała Nr 272/XLVI/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 listopada 2010 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 736.364  zł z następujących źródeł:
a) dotacja z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania „Remont odcinka drogi gminnej nr 105263R Nowy Dzików - Ułazów w km 3+390 – 4+414,40” – 67.050 zł
b) dotacja na dofinansowanie realizacji zadania „Remont odcinka drogi gminnej nr 105263R Nowy Dzików - Ułazów w km 3+390 – 4+414,40” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – 110.500 zł
c) dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną” – 393.772 zł
(- Modernizacja kotłowni w GOK w Starym Dzikowie wraz z budową przyłączy – 185.409,04 zł
- Wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian w GOK w Starym Dzikowie z montażem kolektorów słonecznych z osprzętem – 103.873,05 zł
- Wymiana okien i  docieplenie ścian w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie – 104.489,91 zł)
d) dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na realizację projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 165.042 zł
2. Szczegółowe kwoty  zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę  1.731.110,55 zł  z  przeznaczeniem na:
a) realizację zadania pn „Remont odcinka drogi gminnej nr 105263R Nowy Dzików - Ułazów w km 3+390 – 4+414,40” – 177.550 zł
b) realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną” (Modernizacja kotłowni w GOK w Starym Dzikowie wraz z budową przyłączy) – 403.537,32 zł
c) realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną” (Wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian w GOK w Starym Dzikowie z montażem kolektorów słonecznych z osprzętem) – 320.458,58 zł
d) realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną” (Wymiana okien i docieplenie ścian w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie) –  227.419,22 zł
e) udział własny w realizacji projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 29.126 zł
f) udział Lidera projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 165.042 zł
g) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1.000 zł
h) przewóz zawodników na mecze piłki nożnej – 2.000 zł
i) dowóz dzieci do szkół – 20.000 zł
j) zakup materiałów, energii i usług w szkołach – 42.000 zł
k) wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na odnowę drogi powiatowej Cewków – Stary Dzików - Oleszyce – 1.700 zł
l) realizacje zadania „Zagospodarowanie centrów wsi w gminie Stary Dzików” – 341.277,43 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę  1.510.834,55 zł   przeznaczone  na:
a) zadanie pn. „Remont odcinka drogi gminnej nr 105263R Nowy Dzików - Ułazów w km 3+390 – 4+414,40” – 177.550 zł
b) realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną” (Modernizacja kotłowni w GOK w Starym Dzikowie wraz z budową przyłączy) – 403.537,32 zł
c) realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną” (Wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian w GOK w Starym Dzikowie z montażem kolektorów słonecznych z osprzętem) – 320.458,58 zł
d) realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną” (Wymiana okien i docieplenie ścian w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie) –  227.419,22 zł
e) dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu PSeAP –  40.592 zł
f) realizacje zadania „Zagospodarowanie centrów wsi w gminie Stary Dzików” – 341.277,43 zł
3. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa  załącznik Nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60095 Pozostała działalność z: „Budowa placów parkingowych w miejscowościach Gminy Stary Dzików” na: „Zagospodarowanie centrów wsi w gminie Stary Dzików”.

§ 4

1. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 516.088 zł..
2. Źródłem pokrycia deficytu będą  przychody pochodzące z długoterminowych kredytów i pożyczek pomniejszone o kwotę 516.088 zł.
3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 516.088 zł, z tego:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 516.088 zł
4. Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 516.088 zł, z tego:
- na finansowanie planowanego deficytu o kwotę 516.088 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 272/XLVI/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2011 13:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż