Uchwała Nr 173/XXVIII/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę nr 148 XXV/2008 z dnia 30.12.2008r. w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność...

Uchwała Nr 173/XXVIII/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę nr 148 XXV/2008 z dnia 30.12.2008r. w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Stary Dzików" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 115, poz. 728) oraz Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku Komisji Europejskiej a także przyjętym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Województwa Podkarpackiego Planem działania na lata 2007-2013

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr 148 XXV/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Stary Dzików" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 173/XXVIII/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę nr 148 XXV/2008 z dnia 30.12.2008r. w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2011 15:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż