Uchwała Nr 174/XXVIII/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Uchwała Nr 174/XXVIII/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 106.130,50 zł z następujących źródeł:
a) dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100.000 zł – na podstawie pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji BUSKŻ. 5901-1-170/09
b) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na podstawie umowy dotacji nr 20/2009/OZ/P/D - 6.130,50 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 106.130,50 zł z przeznaczeniem na:
a) zadanie pod nazwą „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej Cewków Wola - Czerniakowa Buda w km 0+000 – 0+500” realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 100.000 zł
b) zakup pojemników na odpady segregowane – 6.130,50 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1 i 2  do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale Nr 151/XXVI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzików na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. § 5 otrzymuje brzmienie: „ W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 30.000 zł
- celową w wysokości 50.000 zł przeznaczoną na wydatki związane z oświatą”
2. § 14 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Wójta Gminy do:
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł
- zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 450.000 zł
- dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę Budżetu
3. W § 2 kwotę 5.802.800 zastępuje się kwotą 5.835.742.
4. W załączniku nr 2 do uchwały w dziale 600, rozdziale 60014 punkt a) otrzymuje brzmienie”
„wydatki majątkowe, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na przebudowę dróg powiatowych”
5. W załączniku nr 2 do uchwały w dziale 750, rozdziale 75020 punkt a) otrzymuje brzmienie:
„ wydatki majątkowe, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację projektu „Przyspieszenie w Powiecie Lubaczowskim - likwidacja wykluczenia cyfrowego” „
6. W załączniku nr 8 do uchwały dodaje się dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020, nazwę zadania Przyspieszenie w Powiecie Lubaczowskim-likwidacja wykluczenia cyfrowego” oraz kwotę 32.942. Kwotę razem plan wydatków 5.802.800 zastępuje się kwotą 5.835.742.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń oraz  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 174/XXVIII/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2011 16:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż