Uchwała Nr 176/XXIX/2009 z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Uchwała Nr 176/XXIX/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 13 maja 2009 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 55.000 zł z następujących źródeł:
a) remonty dróg gminnych
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na:
a) zadanie pod nazwą „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej Cewków Wola - Czerniakowa Buda w km 0+000 – 0+500” realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
3. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale Nr 151/XXVI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzików na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. § 11 otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody - 2.520 zł
- wydatki - 10.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6."
2. W załączniku nr 6 do uchwały kwotę w kolumnie "Wydatki" 2.000 zł zastępuje się kwotą 10.000 zł oraz kwotę w kolumnie "Stan funduszu obrotowego na koniec roku" 9.894,54 zł zastępuje się kwotą 1.894,54 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń oraz  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 176/XXIX/2009 z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2011 17:41