Uchwała Nr 71/VII/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 9 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Stary Dzików

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz. 708 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w wysokości 700 zł (słownie: siedemset złotych) dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Lecznicy Samorządowej dla Zwierząt
- Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
- Szkół Podstawowych i Gimnazjum (dotyczy pracowników nie będących nauczycielami).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1.01.2003 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 71/VII/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I Kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jedn. org. Gminy Stary Dzik
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:02.12.2004 14:28
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 15:14