Uchwała Nr 179/XXXI/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Uchwała Nr 179/XXXI/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 1 i  ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę  93.680  zł z następujących źródeł:
a) wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych – 500 zł
b) wpływy z odsetek od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych – 100 zł
c) dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 93.080 zł
2. Zwiększa  się wydatki budżetu o kwotę 132.600 zł z przeznaczeniem na:
a) zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych – 500 zł
b) zwrot do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych – 100 zł
c) dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Cewków – 8.000 zł
d) zakup energii elektrycznej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł
e) realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 104.000 zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 38.920 zł z następujących źródeł:
a) zakup usług remontowych w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 28.000 zł
b) wypłata zasiłków okresowych i celowych – 10.920 zł
4. Szczegółowe kwoty  zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa  ałącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 179/XXXI/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2011 10:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż