Uchwała Nr 183/XXXII/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie

Uchwała Nr 183/XXXII/2009
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchyla się § 4 uchwały Nr 180/XXV/93 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29 czerwca 1993r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 183/XXXII/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2011 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż