Uchwała Nr 184/XXXII/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Uchwała Nr 184/XXXII/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 16 lipca 2009 r.
    

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 1 i  ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 195 200 zł z następujących źródeł:
a) wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 13 200 zł
b) dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 150 000 zł
c) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 32 000 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 13 200 zł z następujących źródeł:
a) dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105263 R Nowy Dzików-Ułazów w km 0+000-3+390” – 13 200 zł
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 358 000 zł z przeznaczeniem na:
a) zadanie pod nazwą „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej „Moszczanica-Dziadyki” w Moszczanicy km  0+000-0+525” – 178 000 zł
b) zadanie pod nazwą „Odbudowa nawierzchni drogi „Koziejówka” w Ułazowie km 0+002,5-km 0+532,5” 112 000 zł
c) zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi rolniczej w m.Nowy Dzików km 0+000-0+760" - 68 000 zł
4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 176 000 zł przeznaczone na:
a) zakup usług remontowych i pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe w dziale 600 „Transport i łączność” – 165 000 zł
b) zakup usług remontowych w dziale 750 „Administracja publiczna” – 11 000 zł
5. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń dochodów oraz wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa  załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 184/XXXII/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2011 14:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż