Uchwała Nr 185/XXXII/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Stary Dzików a Gminą Jasenov na Słowacji

Uchwała Nr 185/XXXII/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Stary Dzików a Gminą Jasenov na Słowacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), uwzględniając wolę współpracy partnerskiej zadeklarowanej przez Gminę Jasenov

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Gmina Stary Dzików podejmuje współpracę z Gminą Jasenov na Słowacji.

§ 2

Współpraca obejmować będzie następujące dziedziny:
1. promocję
2. kulturę, ochronę zabytków, turystykę i sport
3. edukację i sprawy społeczne
4. gospodarkę

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 185/XXXII/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Stary Dzików a Gminą Jasenov na Słowacji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2011 09:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż