Uchwała Nr 187/XXXIII/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. w spr. zmiany Uchwały Nr 150/XXVI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dn. 25.03.2009r. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Uchwała Nr 187/XXXIII/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 23 lipca 2009 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 150/XXVI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 150/XXVI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 kwotę 505.742 zł zaspępuje się kwotą 483.389,75 zł.
2. W § 1 tiret drugie otrzymuje brzmienie: "odbudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1648R Moszczanica - Niemstów - Cieszanów - 77.647,75 zł".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 187/XXXIII/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. w spr. zmiany Uchwały Nr 150/XXVI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dn. 25.03.2009r. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2011 09:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż