Uchwała Nr 189/XXXIV/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Uchwała Nr 189/XXXIV/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego w kwocie 605.880,28 zł na:
- przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 1555R, 1553R, 1651R oraz 1648R granica powiatu - Cieszanów 495.290,53 zł
- odbudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1648R Moszczanica - Niemstów - Cieszanów 77.647,75 zł
- realizację projektu "e-Przyśpieszenie w Powiecie Lubaczowskim - likwidacja wykluczenia cyfrowego" 32.942 zł.

§ 2

Podstawą przekazania środków na realizację pomocy, o której mowa w § 1, jest umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Tracą moc:
1. Uchwała Nr 150/XXVI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego.
2. Uchwała Nr 187/XXXIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie sprawie zmiany Uchwały Nr 150/XXVI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 189/XXXIV/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2011 09:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż