Uchwała Nr 190/XXXIV/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Uchwała Nr 190/XXXIV/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 1 i  ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 130.028,53 zł z przeznaczeniem na:
a) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na przebudowę ciągu dróg powiatowych granica powiatu - Cieszanów – 122.490,53 zł
b) zakup oprogramowania komputerowego do ewidencji mienia komunalnego – 3.538 zł
c) odszkodowanie dla osoby fizycznej w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” – 4.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 130.028,53 zł przeznaczone na:
a) podatek VAT od sprzedaży drewna – 60.000 zł
b) ochronę lasów i pozyskanie drewna – 35.000 zł
c) usługi remontowe w dziale „Administracja publiczna” – 31.028,53 zł
d) zakup usług w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” – 4.000 zł
3. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 190/XXXIV/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2011 10:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż