Uchwała Nr 194/XXXV/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzików do Związku Gminy Ziemi Przeworskiej i przyjęcie Statutu Związku

Uchwała Nr 194/XXXV/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 września 2009 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzików do Związku Gminy Ziemi Przeworskiej i przyjęcie Statutu Związku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Gmina Stary Dzików przystępuje do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej i przyjmuje Statut Związku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 194/XXXV/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzików do Związku Gminy Ziemi Przeworskiej i przyjęcie Statutu Związku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2011 10:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż