Uchwała Nr 195/XXXV/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. "Dostępna gmina"

Uchwała Nr 195/XXXV/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 września 2009 r.

w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Dostępna gmina”

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

1. Zmienić zakres wykonywania programu inwestycyjnego p.n. „Dostępna gmina” poprzez:
- zwiększenie zakresu realizacji programu przez dodanie nowego zadania o wartości 450.000 zł pod nazwą: "Remont odcinka drogi gminnej nr 1 0 5263 R Nowy Dzików - Ułazów w km 3+390 - 4+414,40", które realizowane będzie w 2010 roku
- zmniejszenie wydatków po rozstrzygnięciu przetargu na zadaniu "Budowa drogi gminnej Ułazów - Nowy Dzików"
2. W związku ze zmianą zakresu wykonania programu:
- w zadaniu "Budowa drogi gminnej Ułazów - Nowy Dzików" zmniejsza się wydatki w 2009 roku o kwotę 970.000 zł
- w zadaniu "Remont odcinka drogi gminnej nr 1 0 5263 R Nowy Dzików - Ułazów w km 3+390 - 4+414,40" zwiększa się wydatki w 2010 roku o kwotę 450.000 zł.
3. Wykaz zawierający limity wydatków na realizację programu inwestycyjnego p.n. „Dostępna gmina” w latach 2008-2010 po wprowadzonych zmianach zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W związku ze zmianami zakresu wykonywania programu inwestycyjnego określonego w § 1 zmiany w budżecie gminy dokonane zostaną w odrębnej uchwale.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 195/XXXV/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. "Dostępna gmina"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2011 10:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż