Uchwała Nr 196/XXXV/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Uchwała Nr 196/XXXV/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 września 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 1 i  ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza  się wydatki budżetu o kwotę 970.000 zł przeznaczone na:
a) zadanie pod nazwą „Budowa drogi gminnej Ułazów – Nowy Dzików” - 970.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 970.000 zł.
3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 970.000 zł, w tym z tytułu:
- długoterminowych kredytów bankowych o kwotę 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 970.000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 970.000 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 196/XXXV/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2011 10:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż