Uchwała Nr 197/XXXVI/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2009 roku

Uchwała Nr 197/XXXVI/2009
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 21 października 2009 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermionowego w 2009 roku

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć w 2009 roku kredyt długoterminowy na okres 5 lat w wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 roku.
2. Wybór banku udzielającego kredyt nastąpi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 2

Spłata długoterminowego kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w następujących terminach:
2009-2014 - spłata odsetek
2010-2014 - spłata kredytu

§ 3

Wyraża się zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 1.000.000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Tracą moc uchwały:
1. Uchwała Nr 175/XXVIII/2009 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2009 roku.
2. Uchwała Nr 178/XXX/2009 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 175/XXVIII/2009 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2009 roku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 197/XXXVI/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2011 11:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż