Uchwała Nr 205/XXXVII/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 205/XXXVII/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

Artykuły powołane w uchwale bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz.266 z późn.zm.).

§ 2

1. Uchwała ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu Gminy Stary Dzików, o którym mowa w art. 20 ust. 1.
2. Zasób mieszkaniowy Gminy Stary Dzików służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób będących stałymi mieszkańcami gminy Stary Dzików.
3. Mieszkaniowy zasób Gminy Stary Dzików może być powiększany poprzez dokonywanie przez osoby fizyczne na koszt własny i na zasadach określonych w § 4 ust.2 nadbudowy, rozbudowy lub adaptacji na cele mieszkalne pomieszczeń, w tym: strychów, suszarni, pralni i innych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy Stary Dzików.
4. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych określono szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Kontrolę społeczną nad sposobem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Stary Dzików  sprawuje Komisja Mieszkaniowa powołana przez Wójta Gminy Stary Dzików.
6. Tryb pracy Komisji Mieszkaniowej określi Regulamin uchwalony przez Radę Gminy Stary Dzików. 

§ 3

1. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Stary Dzików mogą być wynajmowane na czas nieoznaczony osobom pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych, których średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza:
1) 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
2) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Do dochodu, o którym mowa w ust. 1,  zalicza się dochód przeliczony na członka rodziny według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 71, poz. 734 z późn. zm.).
3. Poświadczenia o wysokości dochodu aktualizowane będą w czasie sporządzania wykazu osób kierowanych do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego.
4. W rozumieniu niniejszej uchwały za osobę pozostającą w trudnych warunkach mieszkaniowych uważa się osobę zamieszkującą w lokalu:
1) w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5,0 m2 ogólnej powierzchni pokoi,
2) nie spełniającym wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

§ 4

Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku należącym do mieszkaniowego zasobu gminy przysługuje osobom, które:
1. uprawnione są do otrzymania lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w § 1 uchwały,
2. spełniają kryteria mieszkaniowe w uchwale oraz uzyskały w trybie odrębnych przepisów pozwolenie na nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne w obiektach budowlanych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, a prace adaptacyjne wykonały na własny koszt,
3. spełniają kryteria mieszkaniowe i dochodowe określone w uchwale i ubiegają się o poszerzenie zajmowanego lokalu mieszkalnego o lokal znajdujący się we wspólnym układzie, zwolniony przez dotychczasowego najemcę, pod warunkiem, że w wyniku poszerzenia łączna powierzchnia mieszkalna nie przekroczy 10 m² na członka gospodarstwa domowego,
4. zaliczone są do kręgu osób bliskich najemcy (wymienionych w art. 691 § 1. Kodeksu cywilnego), a pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, z którym zamieszkiwały stale do dnia opuszczenia przez niego lokalu i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych w inny sposób.

§ 5

1. Gminne lokale mieszkalne mogą być również wynajmowane osobom sprowadzanym do Starego Dzikowa z uwagi na niezbędne potrzeby kadrowe, związane z rodzajem wykonywanej przez nie pracy zawodowej – bez względu na wysokość uzyskiwanych przez nie dochodów.
2. Umowa najmu zawierana będzie na czas pełnionej funkcji lub na okres zawartej umowy o pracę, bez prawa podnajmu albo oddania w bezpłatne używanie.
3. Umowa zawarta z osobą określoną w ust.1 może być rozwiązana w drodze wypowiedzenia przez każdą ze stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6

Pierwszeństwo do wynajęcia lokalu socjalnego w budynku należącym do mieszkaniowego zasobu Gminy Stary Dzików przysługuje osobom, które:
1) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego,
2) są wychowankami domów dziecka lub rodzin zastępczych działających na terenie Gminy Stary Dzików lub poza nim, ale są stałymi mieszkańcami Gminy Stary Dzików i opuszczają dom dziecka lub rodzinę zastępczą z uzyskaniem pełnoletności,
3) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru.

§ 7

1. Lokale mieszkalne będące mieszkaniowym zasobem gminy mogą być wynajmowane jako lokale socjalne, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w art. 2 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zamianie Kodeksu cywilnego.
2. Na lokale socjalne przydzielane z tytułu realizacji wyroków sądowych przeznaczone będą wyłącznie lokale o obniżonym standardzie.
3. Pełny standard, przy zachowaniu zasady zapewnia 5,0 m² powierzchni mieszkalnej na każdą uprawnioną osobę, mogą mieć lokale socjalne przydzielane:
1) osobom umieszczonym na prawomocnych wykazach osób kierowanych do zawarcia umowy najmu,
2) wychowankom domów dziecka lub wychowankom rodzin zastępczych.

§ 8

1. Do wynajmu lokalu socjalnego mogą być zakwalifikowane osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdujące się w niedostatku, tj. osoby, których dochód miesięczny nie pozwala na wynajęcie lokalu na zasadach ogólnych.
2. Za osoby pozostające w niedostatku uważa się osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:
1) nie przekracza 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
2) nie przekracza 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
3. Poświadczenia o wysokości dochodu aktualizowane będą w trakcie rozpatrywania wniosku, w czasie sporządzania wykazu osób kierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

§ 9

1. Umowę najmu w lokalach socjalnych zawiera się na okres jednego roku.
2. Umowę tę można przedłużyć na następny okres, jeśli najemca znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy, tj. spełnia kryteria uchwały określające uprawnienia do wynajęcia lokalu socjalnego.
3. W przypadku, gdy przedstawione dochody przekraczają wysokość uprawniającą do wynajęcia lokalu socjalnego i pozwalają na wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony, zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego uzależnione jest od wpłacenia kaucji, zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszej uchwały.
4. W przypadku gdy przedstawione dochody przekraczają wysokość uprawniającą do wynajmowania lokalu mieszkalnego (określone § 3 ust.1 niniejszej uchwały) w zasobach komunalnych brak jest podstaw do zawarcia umowy najmu, a osoby zajmujące przedmiotowy lokal są zobowiązane do opróżnienia go.

§ 10

1. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy na wniosek najemcy mogą być zamieniane:
1) na lokale o mniejszej powierzchni użytkowej,
2) na lokale o równorzędnej powierzchni użytkowej, ale położone na niższej kondygnacji gdy o zmianę ubiega się osoba o ograniczonej sprawności ruchowej,
3) pomiędzy zainteresowanymi stronami, z których co najmniej jedna zajmuje lokal komunalny, na lokale pozostające w dyspozycji innych osób prawnych lub fizycznych, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób na dokonanie zamiany oraz po spłacie zobowiązań z tytułu najmu, jeśli takowe istnieją.
2. Z uwagi na ograniczony zasób mieszkaniowy gminy nie przewiduje się zamian na lokale o większej powierzchni użytkowej. Zamian takich dokonywać mogą pomiędzy sobą najemcy lub właściciele lokali mieszkalnych, zgodnie z treścią ust. 1 pkt 3.

§ 11

1. Zawarcie umowy najmu, z wyłączeniem umowy najmu lokalu socjalnego i zamiennego oraz umowy zawieranej w związku z zamianą lokalu, uzależnione jest od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu.
2. Wysokość kaucji wynosi 12-krotność miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.
3. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu nabycia lokalu.
4. Zwaloryzowana kwota kaucji na dzień jej zwrotu powinna odpowiadać 12-krotności miesięcznego czynszu obowiązującego w tym dniu.
5. Zasady udzielania ulg w zapłacie kaucji mieszkaniowej zostaną określone przez Wójta Gminy Stary Dzików w odrębnej uchwale.

§ 12

1. Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2, należące do mieszkaniowego zasobu Gminy Stary Dzików, mogą być wynajmowane (bez możliwości podnajmu) za zapłatą czynszu najemcy wyłonionemu w drodze przetargu.
2. Wysokość czynszu wolnego ustala się w wysokości 3% wartości odtworzeniowej obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

§ 13

Lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub jego część może być oddany do bezpłatnego użytkowania albo podnajęty na podstawie pisemnej zgody wynajmującego.

§ 14

W zakresie utrzymania technicznego lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stary Dzików do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:
1. utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz otoczenia budynku,
2. dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń oraz przywrócenia poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia szkód powstałych z jego winy,
3. dokonywanie napraw lokali, napraw i wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nie obciążającym najemcę, w tym:
- naprawa i wymiana wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez urządzeń odbiorczych, a także naprawa i wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz anteny zbiorczej –  z wyjątkiem osprzętu,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej – po okresie technicznego zużycia,
- wymiana podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych,
- wymiana pieców grzewczych oraz tynków,
- wymiany wymienione w ust. 3 będą uwarunkowane uregulowaniem wszelkich ewentualnych zaległości czynszowych.

§ 15

1. Najemca obowiązany jest do utrzymywania lokalu i pomieszczeń do niego przynależnych we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz przestrzegać regulaminu porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, jak: windy, klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia oraz otoczenie budynku.
2. Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:
- Podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych,
- Okien i drzwi,
- Trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz  z syfonami, baterii i zaworów  czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą,
- Osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej,
- Pieców węglowych i akumulacyjnych z wymianą zużytych elementów,
- Etażowego centralnego ogrzewania, a w wypadku, gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana,
- Przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
- Innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych poprzez:
   - malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
   - malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych, w celu zabezpieczenia ich przed korozją.
3. Poza naprawami, o których mowa w ust. 2, najemca jest obowiązany do naprawienia szkód powstałych z jego winy. Odpowiedzialność najemcy i pełnoletnich osób stale z nim zamieszkujących za powstałą szkodę jest solidarna.
4. Do obowiązków najemcy należy ponadto:
- Wymiana na koszt własny (bez możliwości uzyskania od wynajmującego zwrotów poniesionych kosztów) stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz drzwi piwnicznych,
- Odmalowanie i uzupełnienie wykładzin ścian (itp. tapet, boazerii, płytek) w wyniku prowadzonych remontów, usuwania awarii itp.,
- Wymiana na własny koszt (bez możliwości uzyskania od wynajmującego zwrotu poniesionych kosztów) kuchni, trzonów kuchennych, przepływowych grzejników wody, podgrzewaczy wody, wanien, misek ustępowych wraz z lejkiem gumowym i sedesem, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii, zaworów czerpalnych, urządzeń spłukujących („dolnopłuk”, „górnopłuk”) wraz z zaworem kątowym i wężykiem, zaworów spłuczkowych, baterii stojących wraz z połączeniem elastycznym, wodomierzy.

§ 16

1. Remont pustostanu obejmuje jedynie podstawowy zakres prac niezbędnych do ponownego zasiedlenia lokalu przez nowego najemcę.
2. Przed wydaniem lokalu najemcy strony sporządzają protokół, w którym określają stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń. Protokół stanowi podstawę rozliczeń przy opróżnieniu lokalu.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 205/XXXVII/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2011 14:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż