Uchwała Nr 74/VIII/2003 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr 74/VIII/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

W 2003 r. Gmina Stary Dzików zaciągnie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie długoterminową pożyczkę w wysokości 322.000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych) na budowę kanalizacji w m. Ułazów i Moszczanica. Spłata pożyczki następować będzie z bieżących dochodów gminy w latach 2004-2009. Na powyższe dochody składają się:
1) podatki – rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, karta podatkowa, od spadków i darowizn,
2) wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, opłaty lokalne,
3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
4) dochody z majątku gminy,
5) subwencje ogólne z budżetu państwa.

§ 2

Ustala się jako zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami weksel in blanco z deklaracją wekslową.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 52/VI/2003 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 18 marca 2003 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 74/VIII/2003 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2004 11:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż