Uchwała Nr 208/XXXVII/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 208/XXXVII/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
ustala co następuje:

§ 1

1. Rada Gminy w Starym Dzikowie wyraża zgodę na przedłużenie umów dzierżawy na okres do 10 lat dla dzierżawców wymienionych w załączniku nr 1
2. Przedłużenie umów dzierżawy następuje w trybie bezprzetargowym.

§ 2

Wykonanie uchwały Rady Gminy powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu  w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 208/XXXVII/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2011 09:27