Uchwała Nr 210/XXXVII/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Uchwała Nr 210/XXXVII/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego w kwocie 47.061 zł na realizację projektu "e-Przyśpieszenie w Powiecie Lubaczowskim - likwidacja wykluczenia cyfrowego".

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2010 rok.

§ 3

Podstawą przekazania środków na realizację pomocy, o której mowa w § 1, jest umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 210/XXXVII/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2011 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż