Uchwała Nr 212/XXXVII/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Uchwała Nr 212/XXXVII/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę  400 000  zł z następujących źródeł:
a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Dzikowie – 400 000 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 529 000 zł z przeznaczeniem na:
a) zadanie pod nazwą „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Dzikowie” – 400 000 zł
b) wykonanie dokumentacji do budowy kotłowni przy sali sportowej w Starym Dzikowie – 2 000 zł
c) zakup usług związanych z wydawaniem decyzji warunkach zabudowy – 5.000 zł
d) wpłatę dla Izby Rolniczej wartości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -2.000 zł
e) zakup energii w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – 50.000 zł
f) zakup energii w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 50.000 zł
g) wykonanie remontu wynajętego budynku pod garaż  dla OSP Cewków – 20.000 zł
3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 420 000 zł przeznaczone na:
a) zadanie pod nazwą „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Dzikowie” – 400 000 zł
b) zadanie inwestycyjne - dokończenie budowy budynku OSP w Cewkowie – 10.000 zł
c) zadanie inwestycyjne – budowa garażu przy remizie OSP w Cewkowie – 10.000 zł
5. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń dochodów oraz wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 291.000 zł.
7. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 291.000 zł, w tym z tytułu:
- długoterminowych kredytów bankowych o kwotę 291.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 291.000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 291.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 212/XXXVII/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2011 11:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż