Uchwała Nr 214/XXXVIII/2009 z dnia30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. "Dostępna gmina"

Uchwała Nr 214/XXXVIII/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Dostępna gmina”

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

1. Zmienić zakres wykonywania programu inwestycyjnego p.n. „Dostępna gmina” w 2009 roku poprzez:
- zmniejszenie wydatków w związku z rozstrzygnięciem przetargu w zadaniu "Odnowa centrum wsi Cewków" - budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych o kwotę 71.000 zł
- zwiększenie zakresu wykonywania programu w zadaniu "Odnowa centrum wsi Cewków" o wykonanie prac geodezyjnych o wartości 2.806 zł oraz opracowanie dokumentacji przetargowej o wartości 30.000 zł
2. Zmienić zakres wykonywania programu inwestycyjnego p.n. "Dostępna gmina" w 2010 roku poprzez:
- zwiększenie zakresu wykonywania programu w zadaniu "Odnowa centrum wsi Cewków" o wynagrodzenie inspektora nadzoru o wartości 14.101 zł
- zmniejszenie wydatków w związku z rozstrzygnięciem przetargu w zadaniu "Odnowa centrum wsi Cewków" - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej o kwotę 62.450 zł
3. W związku ze zmianą zakresu wykonania programu inwestycyjnego p.n. „Dostępna gmina” zmniejsza się limity wydatków w tym programie o kwotę 146.450 zł oraz zwiększa się limity wydatków w tym programie o kwotę 109.357 zł, w tym:
- w roku 2009 zmniejsza się limity wydatków o kwotę 71.000 zł i zwiększa się limity wydatków o kwotę 32.806 zł
- w roku 2010 zmniejsza się limity wydatków o kwotę 75.450 zł i zwiększa się limity wydatków o kwotę 76.551 zł
Łączne nakłady finansowe na program ulegają zmniejszeniu o kwotę 37.093 zł.
4. Wykaz zawierający limity wydatków na realizację programu inwestycyjnego p.n. „Dostępna gmina” w latach 2008-2010 po wprowadzonych zmianach zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 214/XXXVIII/2009 z dnia30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. "Dostępna gmina"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2011 11:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż