Uchwała Nr 215/XXXVIII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Uchwała Nr 215/XXXVIII/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.550 zł z następujących źródeł:
a) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w latach ubiegłych - 2.900 zł
b) wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w latach ubiegłych – 650 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 416.356 zł z przeznaczeniem na:
a) odprowadzenie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w latach ubiegłych – 2.900 zł
b) odprowadzenie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w latach ubiegłych – 650 zł
c) zadanie p.n. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Dzikowie” – 10.000 zł
d) zakup usług transportowych w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” – 2.500 zł
e) zadanie p.n. „Odnowa centrum wsi Cewków” - 32.806 zł
f) zadanie p.n. „Odnowa centrum wsi Cewków” (ewidencja w § 6058 - 38.899 zł i w § 6059 - 302.907 zł) – 341.806 zł
g) opłacenie składek emerytalno-rentowych w szkołach podstawowych - 25.694 zł                    
3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 412.806 zł przeznaczone na:
a) zadanie p.n. „Odnowa centrum wsi Cewków” - 71.000 zł
b) zadanie p.n. „Odnowa centrum wsi Cewków” (zmniejszenie wydatków w § 6050) – 341.806 zł
4. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń dochodów oraz wydatków  w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 215/XXXVIII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2011 11:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż