Uchwała Nr 75/VIII/2003 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr 75/VIII/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz. 741 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Nabyć nieodpłatnie nieruchomość nr ewid. 1696/6 położoną w Moszczanicy od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na cele ochrony środowiska – pod przepompownię ścieków sanitarnych.
Szczegóły określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 75/VIII/2003 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie nabycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2004 12:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż