Uchwała Nr 217/XXXVIII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Stary Dzików" w ramach Poddziałania 7.1.1...

Uchwała Nr 217/XXXVIII/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Stary Dzików" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. z 2008 r. Dz. U. Nr 115 poz. 728) oraz Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku Komisji Europejskiej a także przyjętym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Województwa Podkarpackiego Planem działania na lata 2007-2013

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Gmina Stary Dzików przystępuje do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjętego decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku Komisji Europejskiej.

§ 2

Gmina Stary Dzików przeznacza na realizację projektu realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 w 2010 roku środki finansowe jako wkład własny w wysokości 9 539,88 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset trzydzuieści dziewięć złotych 88/100).

§ 3

Mocą niniejszej uchwały udziela się Wójtowi Gminy Stary Dzików pełnomocnictwa do zawarcia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie aneksu do umowy z dnia 1 lipca 2008r. Nr: UDA-POKL.07.01.01-18-053/08-00 w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań do kwoty: 81 316,12 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta szesnaście złotych 12/100), podpisywania dokumentów, składania wniosków o płatność oraz dokonywania innych czynności koniecznych dla realizacji tego pełnomocnictywa.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 217/XXXVIII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Stary Dzików" w ramach Poddziałania 7.1.1...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2011 12:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż