Uchwała Nr 220/XXXVIII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr 220/XXXVIII/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Nabyc odpłatnie nieruchomość położoną na terenie Gminy Stary Dzików na cele komunalne. Szczegóły określa załącznik Nr 1 do ninijeszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 220/XXXVIII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2011 12:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż