Uchwała Nr 98/XIV/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Dzików

Uchwała Nr 98/XIV/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Dzików

Na podstawie art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1

W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w ramach posiadanej bazy prowadzone są stołówki szkolne w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Dzików.

§ 2

1. Do korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych uprawnieni są:
a) uczniowie szkół,
b) nauczyciele i inni pracownicy szkół.
2. Posiłki w stołówkach szkolnych wydawane są w dni nauki szkolnej z wyjątkiem dnia rozpoczęcia roku szkolnego.
3. Czas pracy stołówki szkolnej określa dyrektor szkoły, uwzględniając potrzeby racjonalnego żywienia uczniów, warunkującego prawidłowy ich rozwój, dobre samopoczucie i zdolność do nauki.

§ 3

1. Posiłki wydawane w stołówkach są odpłatne.
2. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej pokrywają jedynie koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków – „wsad do kotła”.
3. W przypadkach szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny i uzasadnionych przypadkach losowych uczeń może otrzymać dofinansowanie do posiłków z Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie obowiązujących przepisów o pomocy społecznej.

§ 4

1. Ustala się dzienną wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej w wysokości 0,125 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na zasadach i w trybie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.).
2. Dzienną wysokość opłaty za korzystanie z posiłku przez nauczycieli i innych pracowników szkoły zwiększa się o 50 %.

§ 5

1. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych wnoszona jest do 5-tego każdego miesiąca za bieżący miesiąc.
2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej, wyznaczyć inny niż określony w ust. 1 termin wniesienia opłaty.

§ 6

1. W przypadku nieobecności, stołującemu przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
2. Zwrotu opłat dokonuje się na wniosek rodziców (prawych opiekunów) lub innych stołujących się, na koniec miesiąca, w którym wystąpiły dni nieobecności, w formie odpisu z należności za posiłek w następnym miesiącu.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2008 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 98/XIV/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2011 20:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż