Uchwała Nr 99/XV/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, pomiędzy Gminą Stary Dzików a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i...

Uchwała Nr 99/XV/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, pomiędzy Gminą Stary Dzików a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Stary Dzików porozumienia z Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) na warunkach określoncyh w porozumieniu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 99/XV/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, pomiędzy Gminą Stary Dzików a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2011 21:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż