Uchwała Nr 101/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzików na 2008 rok

Uchwała Nr 101/XVI/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzików na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 11.450.335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.265.186 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 1.992.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 814.851 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 671.000 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 143.851 zł.

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości 1.221.401 zł, w tym z tytułu:
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 671.000 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 550.401 zł.
2. Rozchody budżetu w wysokości 406.550 zł z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.
3. Przychody i rozchody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 20.000 zł
- celową w wysokości 10.000 zł przeznaczoną na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 6

Dochody w kwocie 1.653.418 zł i wydatki  w kwocie 1.653.418 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7

Ustala się dotację na pomoc finansową udzielaną dla Powiatu Lubaczowskiego w wysokości 330.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w wysokości
- przychody - 66.050 zł,
- wydatki - 143.016 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

1. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 295.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na kwotę 30.414 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody - 2.520 zł
- wydatki - 14.225 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości:
- przychody - 85.500 zł
- wydatki – 115.355 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 13

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,  w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w  łącznej kwocie  15.030 zł, w tym:
- w dziale 801 15.000 zł
- w dziale 854 30 zł

§ 14

Uchwala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 400.000 zł, w tym na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 450.000 zł
- dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej

§ 16

Ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą: „Rozwój edukacyjny i sportowy gminy” w wysokości 3.887.000 zł, jak w załączniku nr 13.

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2009-2010 w wysokości 2.997.000 zł.

§ 18

Określa się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym pod nazwą „Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” na rok 2008, w tym na zadanie pod nazwą „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Starym Dzikowie” w wysokości 890.000 zł.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 101/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzików na 2008 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2011 08:25