Uchwała Nr 103/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

Uchwała Nr 103/XVI/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Uchwalić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 103/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2011 08:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż