Uchwała Nr 77/IX/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 11 czerwca 2003 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) i art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz. 741 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przeznacza się do zbycia nieruchomość położoną we wsi Cewków gm. Stary Dzików oznaczoną nr ewid. 6333/101.

§ 2

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 77/IX/2003 z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:06.12.2004 13:38
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 15:15