Uchwała Nr 108/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Lecznicy Samorządowej dla Zwierząt na 2008 rok

Uchwała Nr 108/XVI/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Lecznicy Samorządowej dla Zwierząt na 2008 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej dla Samorządowej Lecznicy dla Zwierząt w Starym Dzikowie:
- p
rowadzenie profilaktyki w zakresie zapobiegania chorobom wymion u krów – 10 zł/szt.
- p
rowadzenie profilaktyki w zakresie żywienia krów zapobiegającego ketozie – 15 zł/szt.
- d
opłaty do leczenia obrzękówki i różycy u świń – 20 zł/szt.
- d
opłaty do szczepienia prosiąt – 5 zł/szt.
- dopłaty do odmotyliczania bydła – 10 zł/szt.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 108/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Lecznicy Samorządowej dla Zwierząt na 2008 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2011 09:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż