Uchwała Nr 109/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Stary Dzików z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego...

Uchwała Nr 109/XVI/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Stary Dzików z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2008

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Stary Dzików z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2008”, dalej przywoływany jako „Program”.
2. Program, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 109/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Stary Dzików z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2011 09:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż