Uchwała Nr 113/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Stary Dzików

Uchwała Nr 113/XVI/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Stary Dzików

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami wsi Stary Dzików

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Sołectwa Stary Dzików stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 92/XI/2003 z dnia 19 września 2003 r. w rozdziale III Gospodarka Finansowa sołectwa w § 7 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
1. dodaje się tiret 5 w brzmieniu:
"- dofinansowanie działalności organizacji i stowarzyszeń działających na terenie wsi".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 113/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2011 09:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż