Uchwała Nr 78/IX/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 11 czerwca 2003 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty eksploatacyjnej za wodomierze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Uchylić własną Uchwałę w sprawie opłaty eksploatacyjnej za wodomierze Nr 159/XXIII/2001 z dnia 27 lutego 2001 r..

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 78/IX/2003 z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty eksploatacyjnej za wodomierze
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:07.12.2004 13:28
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 15:15