Uchwała Nr 118/XVIII/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok

Uchwała Nr 118/XVIII/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 23 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 300.000 zł z następujących źródeł:
a) podatek od nieruchomości - 150.000 zł
b) podatek leśny - 50.000 zł
c) dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100.000 zł – na podstawie pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji BUSKŻ. 5901-1-415/08
2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.592 zł z następujących źródeł:
a) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.592 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów ST3/4826/08-27/DWX/08/172
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 313.767 zł z przeznaczeniem na:
a) budowę boiska sportowego w Cewkowie - 200.000 zł
b) remonty dróg gminnych w Starym Dzikowie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - 100.000 zł
c) zwrot subwencji wyrównawczej za 2007 rok - 12.652 zł
d) odsetki od kwoty zwrotu subwencji wyrównawczej za 2007 rok - 1.115 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 15.359 zł z przeznaczeniem na:
- opłaty i składki w rozdziale "Dostarczanie wody" - 1.592 zł
- zakup usług remontowych w rozdziale "Dostarczanie wody" - 13.767 zł
5. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1 i 2  do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale Nr 101/XVI/08 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 12 marca 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzików na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. § 16 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne pod nazwą: "Rozwój edukacyjny i sportowy gminy" w wysokości 3.887.000 zł oraz "Dostępna gmina" w wysokości 3.730.000 zł, jak w załączniku nr 13".
2. W załączniku nr 13 do uchwały dodaje się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą "Dostępna gmina", stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W § 17 kwotę 2.997.000 zł zastępuje się kwotą 6.647.000 zł.
4. W § 18 dodaje się: "oraz wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym pod nazwą "Dostępna gmina" na rok 2008 w kwocie 80.000 zł, w tym na zadanie pod nazwą: "Odnowa wsi Cewków" w wysokości 80.000 zł.
5. W załączniku nr 8 do uchwały w dziale 600, rozdziale 60095 wyodrębnia się wydatki na:
- wykonanie projektu Odnowy Centrum Wsi Cewków w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą "Dostępna gmina" w kwocie 80.000 zł
- wykonanie projektu Odnowy Centrum Wsi Nowy Dzików w kwocie 30.000 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 118/XVIII/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2011 11:43