Uchwała Nr 120/XVII/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała Nr 120/XVII/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 23 kwietnia 2008 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 1 i 3 Uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 102/XVI/2008 z dnia 12 marca 2008 r. –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość wymienioną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały na okres 10 lat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 120/XVII/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2011 13:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż