Uchwała Nr 125/XIX/2008 z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 118/XVIII/2008 Rady Gminy z dn. 23.04.2008r. w spr. zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008r.

Uchwała Nr 125/XIX/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 maja 2008 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 118/XVIII/2008 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 118/XVIII/2008 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust. 3:
a) kwotę 313.767 zł zastępuje się kwotą 343.751,31 zł
b) w pkt b) wyraz "remonty" zastępuje się wyrazem "przebudowę" oraz kwotę 100.000 zł zastępuje się kwotą 129.984,31 zł
2. W § 1 ust. 4:
a) kwotę 15.359 zł zastępuje się kwotą 45.343,31 zł
b) dodaje się tiret trzecie w brzmieniu "zakup usług remontowych w rozdziale "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" - 29.984,31 zł"

§ 2

1. W załączniku Nr 1 do uchwały:
a) w tabeli I ZWIĘKSZENIA w dziale 600 rozdziale 60078 paragraf 2030 zastępuje się paragrafem 6330 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)"
2. W załączniku Nr 2 do uchwały:
a) w tabeli I ZWIĘKSZENIA w dziale 600 rozdziale 60078 paragraf 4270 zastępuje się paragrafem 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", kwotę 100.000 zł zastępuje się kwotą 129.984,31 zł oraz kwotę 313.767 zł zwiększeń ogółem zastępuje się kwotą 343.751,31 zł
b) w tabeli II ZMNIEJSZENIA dodaje się dział 600 "Transport i łączność" rozdział 60078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" paragraf 4270 "Zakup usług remontowych" oraz kwotę 29.984,31 zł. Zastępuje się kwotę ogółem 15.359 zł kwotą 45.343,31 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 125/XIX/2008 z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 118/XVIII/2008 Rady Gminy z dn. 23.04.2008r. w spr. zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2011 14:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż