Uchwała Nr 126/XIX/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Stary Dzików" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu...

Uchwała Nr 126/XIX/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Stary Dzików" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) oraz Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku Komisji Europejskiej a także przyjętym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Województwa Podkarpackiego Planem działania na lata 2007-2008

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Gmina Stary Dzików przystępuje do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjętego decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku Komisji Europejskiej.

§ 2

Gmina Stary Dzików przeznacza na realizację projektu realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 w 2008 roku środki finansowe jako wkład własny w wysokości 9 277 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych).

§ 3

Mocą niniejszej uchwały udziela się Wójtowi Gminy Stary Dzików pełnomocnictwa do zawarcia umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań do kwoty: 79 076 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych), podpisywania dokumentów, składania wniosków o płatność oraz dokonywania innych czynności koniecznych dla realizacji tego pełnomocnictwa.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 126/XIX/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Stary Dzików" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2011 14:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż