Uchwała Nr 127/XX/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok

Uchwała Nr 127/XX/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 715.006,26 zł z następujących źródeł:
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na podstawie Porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Stary Dzików - 75.000 zł
b) zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 6,26 zł
c) dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 500.000 zł - na podstawie pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji BUSKŻ. 5901-1-930/08
d) sprzedaż drewna z lasów komunalnych - 140.000 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.543.006,26 zł z przeznaczeniem na:
a) zakup samochodu służbowego dla oczyszczalni ścieków - 40.000 zł
b) wycinkę drzew na cmentarzu komunalnym w Starym Dzikowie - 2.000 zł
c) zwrot do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 6,26 zł
d) realizację zadań w ramach Programu Integracji Społecznej - 75.000 zł
e) opłaty związane z przystąpieniem Gminy Stary Dzików do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" - 2.000 zł
f) publikację informacji i ogłoszeń Gminy Stary Dzików w gazecie "Kurier Lubaczowski" - 4.000 zł
g) wymianę w Zespole Szkół w Cewkowie (remont) - 150.000 zł
f) przebudowę dróg gminnych w Moszczanicy w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - 595.000 zł
g) remont kanalizacji deszczowej na stacji wodociągowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - 50.000 zł
h) przebudowę drogi gminnej Cewków Zagrody - 625.000 zł
3) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 828.000 zł przeznaczone na:
a) zakup samochodu służbowego dla stacji wodociągowej - 40.000 zł
b) zakup usług pozostałych w rozdziale "Drogi publiczne gminne" - 2.000 zł
c) zakup materiałów w rozdziale "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - 4.000 zł
d) zakup usług pozostałych w rozdziale "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - 2.000 zł
e) wymianę okien w Zespole Szkół w Cewkowie (inwestycja) - 150.000 zł
f) modernizację drogi gminnej Ułazów Parchówka - 200.000 zł
g) dotację celową na pomoc finansową dla powiatu - 200.000 zł
h) budowę boiska sportowego w Cewkowie - 200.000 zł
i) wykonanie projektu Odnowy Centrum Wsi Nowy Dzików - 30.000 zł
4. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale Nr 101/XVI/08 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 12 marca 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzików na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 7 kwotę 330.000 zł zastępuej sie kwotą 130.000 zł.
2. W załączniku nr 9 do uchwały zapis "Stary Dzików - Ułazów" zmienia się na "Moszczanica - Ułazów" oraz kwotę 330.000 zł zmienia się na kwotę 130.000 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 127/XX/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2008 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2011 19:25