Uchwała Nr 128/XX/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 100/XVI/2008 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dn. 12.03.2008r. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Uchwała Nr 128/XX/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 czerwca 2008 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 100/XVI/2008 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 100/XVI/2008 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1:
a) kwotę 330.000 zł zastępuje się kwotą 130.000 zł
b) usuwa się zapis "- remonty dróg powiatowych w miejscowości Cewków - 200.000 zł"
c) w tiret drugim zapis "Stary Dzików - Ułazów zastępuje się zapisem "Moszczanica - Ułazów".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 128/XX/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 100/XVI/2008 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dn. 12.03.2008r. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.04.2011 08:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż